Projekty

Dom seniora, Świerklaniec

Zespół projektowy
Tomasz Konior
Dariusz Gajewski
Magdalena Jagoda
Andrzej Witkowski
Powierzchnia zabudowy
5610 m2
Kubatura
39 900 m3
Projekt
2015
Opis
Koncepcja zakłada utworzenie zespołu obiektów o funkcji Domu Seniora wkomponowanych w istniejące założenie historyczne parku krajobrazowego, powiązane komunikacyjnie i widokowo z otaczającym terenem. Historyczny budynek stajni zostanie zaadaptowany na funkcje związane z rehabilitacją i aktywizacją osób starszych przebywających w Domu Seniora. Dodatkowo planowana jest budowa zespołu budynków o funkcji mieszkaniowej z wewnętrznymi zielonymi dziedzińcami.